fbpx
Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Lub Khw Muag Khoom Noj Seward Co-op Tsom Pawg – Hmoob

April 29, 2021 @ 6:00 pm - 7:00 pm

Nyob zoo, cov neeg zej zog sawv daws!

Seward Co-op yog tsim los pab rau neeg zej zog sawv daws li, muaj ob lub khw muag khoom noj uas lawv yuav (pab sawv daws) nyob rau hauv South Minneapolis. Peb lub zeem muag yog kom lub zej lub zos noj qab nyob zoo thiab huv si. Peb tsim los pab kom cov neeg zej zog paub nrhiav tau tej khoom uas nej xav yuav thiab xav tau. Lub hom phiaj yog pab rau cov neeg uas hais lwm yam lus es tsis paub thiab tsis txawj lus Mis Kas zoo. Nyob rau ib feem xyuam, peb yov tsa ntau pab neeg nyob hauv zej zog no los tshawb seb peb tes dej num ua tau mus zoo npaum li cas.

Peb yov sib ntsib rau (6) zaus uas ib zaug no tsuas yuav tus puav neeg koom xwb. Yam tsawg kawg los ib zaug yuav tsum yog rau cov lus Amharic, Hmoob, Oromo, Mev, Somali thiab Mis Kas.

Kuv xav nug seb koj puas kam pab peb nrhiav tus puav neeg tuaj koom peb. Peb xav tau cov neeg uas nws nav, nws suav, los yog xam pom lwm haiv neeg uas tuaj ntawm peb ob lub khw no. Zoo siab txais tos txhua leej – tshwj xeeb yog cov uas txawj lus Amharic, lus Hmoob, lus Oromo, lus Somali, thiab/los yog lus Mev. Ib pab sib ntsib twg tsuas siv ib xuab moos xwb.

Peb yov muab ***Ib daim $50 Seward Co-op gift card *** rau ib tug neeg uas tuaj koom.

Koj puas kam pab xa tsab email los yog diam ntawv no mus ntxiv rau lwm tus neeg los yog xa neeg tuaj rau peb? Koj tus kheej koom peb thiab los yeej tau. Hauv qab no yog cov sij hawm uas peb muaj.

• (Hais ua lus Mis Kas): 4/27 thaum 6 – 7 p.m.

• (Hais ua lus Mev): 4/28 thaum 6 – 7 p.m.

• (Hais ua lus Hmoob): 4/29 thaum 6 – 7 p.m.

• (Hais ua lus Amharic): 5/13, thaum 6 – 7 p.m.

• (Hais ua lus Somali): 5/17, thaum 6 – 7 p.m.

• (Hais ua lus Oromo): 5/18 thaum 6 – 7 p.m.

Yog koj tus kheej los yog koj paub ob peb neeg xav pab peb no ces:

  • a.) xaiv lus sib hawm ua zoo tshaj rau koj
  • b.) los sim pab peb xa tsab ntawv no mus rau ob peb tus neeg ua muaj sib hawm tauj koom peb.

Ua tsaug ntau ntau rau koj txhoj kev pab!

+ Google Calendar+ Add to iCalendar